Polityka prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności SOVA INVEST SP. Z O.O zgodną z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Zawiera ona dokładne informacje, kto jest administratorem Państwa danych osobowych, jak nasza spółka zabezpiecza Państwa dane osobowe oraz komu, kiedy i w jakim celu może je udostępniać.

W Polityce prywatności zaznaczamy również jakie przysługują Państwu prawa odnośnie ochrony Państwa danych, które przetwarzamy i z kim można skontaktować się w przypadku pytań lub wątpliwości.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SOVA INVEST SP. Z O.O.

Nasza firma, SOVA INVEST Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób powierzających jej swoje dane osobowe w związku z realizowanymi przez nas procesami biznesowymi (SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, USŁUGI TURYSTYCZNE I GASTRONOMICZNE). Jednocześnie oświadczamy, że nie odstępujemy i nie sprzedajemy nikomu Państwa danych, nie stosujemy profilowania. Udostępniamy je naszym kooperantom jak  notariusze, banki czy operatorzy telekomunikacyjni, z którymi współpracujemy  wyłącznie za Państwa wiedzą i zgodą.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych i jak możecie Państwo skontaktować się z nami w sprawie ich przetwarzania.

Administratorem Państwa danych jest Sova Profil Sp. z o.o., NIEZNANY BÓR 1 17-200 HAJNÓWKA

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z nami drogą mailową na adres: dane.osobowe@sovainvest.pl .

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu.

W związku z tym, że świadczymy różne usługi w zakresie obrotu nieruchomościami, przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach i w różnym zakresie. Zazwyczaj są to informacje teleadresowe i dane z dokumentów takich jak dowód osobisty, paszport lub inne dokumenty.

Zakres danych: dane standardowo zawarte w przekazywanych nam dokumentach tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, telefony. Konsekwencją nie podania tych danych jest brak możliwości uwzględnienia Państwa w prowadzonych przez nas projektach inwestycyjnych.

Pozyskiwanie przez nas danych osobowych Klientów w celu przedstawienia im ofert w ramach prowadzonych przez nas projektów inwestycyjnych, poprzez poszukiwania bezpośrednie.

Poszukujemy Klientów wykorzystując różne kanały:

a) Poszukiwania poprzez zasoby dostępne w Internecie, m.in. naszą stronę internetową, na której udostępniacie Państwo swoje dane osobowe. Dane te zapisujemy w naszych bazach w celu skontaktowania się z Państwem i przedstawienia Państwu oferty. Jeśli określona oferta nie jest dla Państwa interesująca, zaznaczamy to w naszej bazie, żeby nasi współpracownicy nie ponawiali zapytania.

Zakres danych: dane podstawowe tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adresy mailowe, telefony.

b) Polecenie przez współpracowników lub znajomych. Zdarza się, ze osoby do których kierujemy zapytanie o zainteresowanie ofertą inwestycyjną polecają nam inne osoby, które znają. W takiej sytuacji zapisujemy dane osobowe w naszych bazach i kontaktujemy się ze wskazanymi osobami w celu przedstawienia im ofert.

Zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email.

Po zważeniu Państwa interesów, praw i wolności oraz naszego interesu, uznaliśmy, że prezentowanie Państwu oferty (drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną), nie będzie ingerować nadmiernie w Państwa prywatność, ani nie będzie stanowić dla Państwa nadmiernej uciążliwości. Zapewniamy przy tym, że gwarantujemy ochronę Państwa prywatności i korzystamy jedynie z niezbędnych danych. Jednocześnie szanujemy Państwa wolę i dokładamy wszelkich starań, abyście mogli Państwo realizować swoje prawa. W tym celu zapewniamy możliwość łatwego wycofania zgód na otrzymywanie od nas ofert i przetwarzanie Państwa danych, o czym przeczytacie Państwo w dalszej części naszej Polityki Prywatności.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: dane osobowe podane przez Państwa, jeśli stanowię przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

3. Co się dzieje z Państwa danymi kiedy przesyłacie je nam Państwo lub pozyskujemy Państwa dane ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie.

W przypadku, gdy odpowiadacie Państwo na publikowane przez nas oferty lub przesyłacie nam swoje dane do bazy klientów lub pozyskujemy Państwa dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych w Internecie, przetwarzamy je wyłącznie w celu uwzględnienia Państwa w obecnie prowadzonych przez nas projektach lub przedstawieniu Państwu ofert.

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

Potencjalni kooperanci

Udostępniamy Państwa dane osobowe kooperantom, z którymi współpracujemy lub nam Państwo wskażecie. Państwa dane osobowe zostają im przekazane wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu od Państwa zgody pocztą elektroniczną (wysyłamy stosowny formularz) lub telefonicznie na przekazanie Państwa danych. W celu uzyskania Państwa zgody informujemy Państwa o nazwie naszego kooperanta.

Organy państwowe

Jesteśmy zobowiązani udostępnić Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, a w szczególności: Policja, Prokuratura, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych lub Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przechowujemy do momentu odwołania zgody przez Państwa.

Po usunięciu Państwa danych, pozostają u nas wyłącznie następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, historia kontaktu oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z naszą działalnością).

6. Jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych

Prawo dostępu do danych

Macie Państwo prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, macie Państwo prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach danych, planowanym okresie przechowywania danych, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych, oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem Państwa danych;

c) uzyskać kopię przetwarzanych przez nas danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

Macie Państwo prawo do zaktualizowania, sprostowania i uzupełnienia przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu poprosimy o przesłanie do nas prawidłowych danych, pocztą elektroniczną na adres dane.osobowe@sovainvest.pl

Prawo do przenoszenia danych

Macie Państwo prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyliście, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez Państwa, administratora danych osobowych. Macie Państwo również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile podacie nam Państwo dane kontaktowe takiego administratora. Dane kontaktowe powinny zostać nam przekazane droga pisemną.

Państwa dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Prawo do cofnięcia zgody

Macie prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody uniemożliwia nam dalsze rozważanie Państwa w prowadzonych przez nas projektach i innych usługach oraz przesyłanie Państwu ofert. W takiej sytuacji, wobec braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszej bazy.

Pomimo wycofania zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych.

Będzie to dla nas oznaczać Państwa sprzeciw na przetwarzanie Państwa danych osobowych w danej, konkretnej sytuacji.

W związku z wniesieniem sprzeciwu możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.

 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych z naszej bazy.

W takiej sytuacji, wobec braku innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, usuniemy je z naszej bazy.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię naszych kontaktów.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli zgłosicie Państwo takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia nie będziemy uwzględniać Państwa w prowadzonych przez nas projektach i usługach.

W jakim czasie spełniamy Państwa żądania

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujecie do nas Państwo z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub dużą liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Państwa żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Państwa uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Komu należy zgłaszać skargi, zapytania i wnioski

Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień możecie Państwo zgłaszać do nas pocztą elektroniczną na adres dane.osobowe@sovainvest.pl oraz pocztą tradycyjną na adres: Ochrona Danych, Sova Profil Sp. z o.o., NIEZNANY BÓR 1 17-200 HAJNÓWKA

Jeżeli uważacie Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Państwu na mocy rozporządzenia RODO zostały naruszone, macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych

Nasze systemy informatyczne są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi standardami. Wraz z rozwojem technologii wdrażamy nowe rozwiązania, uzasadnione ekonomicznie, odpowiednie do pojawiających się wymagań i zagrożeń.

Nasi pracownicy przechodzą regularne szkolenia, także z zakresu bezpieczeństwa danych.

8. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać naszą Politykę Prywatności.